STAFF DETAILS

Dr. Abhilash Nayak Regional Director
Dr. Shalini ARD
Dr. Meeta ARD
Dr. Shailini Dixit ARD
Dr. Asif Iqbal ARD
Shri Rajesh Kumar Sharma AR
Shri Shrawan Kumar PS
Shri Ajay Kumar PA
Shri Shakti Kumar Singh PA
Shri Binod Kumar Assistant Executive (DP)
Shri Akhilelsh Kumar Assistant Executive (DP)
Shri Rajeev Ranjan Kumar Assistant Executive (DP)
Shri Sunil Kumar Assistant Executive (DP)
Shri Arvind Kumar Executive Assistant
Shri Alok Kumar Jha SPA
Shri Vijay Rajak Assistant
Shri Ravishankar Chaudhary Assistant
Shri Baleshwar Kumar Assistant
Shri Ranjeet Kumar JAT
Shri Rohit Kumar JAT
Shri Ranjeet Basu JAT
Shri Shiv Kumar Chaudhary Driver
Shri Ram Nath Ojha MTS
Shri Shahid Hussain MTS

 

Back